Naturreservat är ett sätt att bevara den finaste naturen för framtida generationer. Regering och riksdag framhåller tydligt vikten av att skydda värdefull natur för att bevara biologisk mångfald och de sista naturskogarna. I södra Lappland och norra Jämtland finns många naturreservat som är väl värda ett besök. 

Välkommen ut i naturen!

Najakafjället
Najakafjället

 

 Naturreservat i Sverige

Det finns drygt 4 500 naturreservat i Sverige. Naturreservaten utgör den största andelen skyddad natur i Sverige. Regering och riksdag framhåller tydligt vikten av att skydda värdefull natur och här har naturreservaten en viktig funktion.

Cirka 75 procent av area­len utgörs av naturreservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjäll­björkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Nära 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där ligger merparten av reservaten i fjällområdet eller i det fjällnära området. 

 Den vita stjärnan visar vägen. När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå  botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare. Läs mer om Njakafjället

 

 

Dolinsjön Bjurälven

Dolinsjön Bjurälven

 Bjurälvens & Korallgrottans Naturreservat

Bjurälven Naturreservat är även ett natura 2000 område och utsedd till Sverige mest spännande naturreservat. Bjurälvens och Korallgrottans naturreservat utger ett helt unikt område med kartstlandskap. Här finns bl.a Sveriges längsta grotta Korallgrottan som är en 6 km lång väldigt speciellt grotta med unika formationer. Här har man möjlighet att gå på en guidad tur med företag Vilseledaren. Boka genom Naturescandinavia. Expedition bjurälven har spenderat 10 år med att kartlägga en underjordisk vattenfylld grotta där Bjurälven försvinner ner i den s.k. Blinda Dalen. Gården Leipikvattnet är den nordligaste fasta bosättningen i hela Jämtlands län, och är klassad som en kulturmiljö av riksintresse. Här finns fortfarande ett levande jordbruk och flera byggnader med högt kulturhistoriskt värde, bland annat två härbren och en smedja. Läs mer...

Bjurälven erbjuder väldigt fin vandring och det går en unik vandringsled längs med hela älven. Läs mer om vandring längs Bjurälven. Vandra i Bjurälven

Expedition Bjurälven

Expediton Bjurälven, upptäkarna och grott dykarna som utforskar Sveriges längsta undervattensgrotta. In gången till grottan är bara möjlig att ta sig in igenom vintertid och ingången är så liten att dykarna måste placera lufttuberna på sidan om kroppen. Vattnet är kallar än 4 grader så regulatorerna har uppvärmning för att inte frysa igen. Se filmerna och läs historien om upptäkten 1979...

Guidad tur i Korallgrottan

Sveriges Längsta Grotta. Korallgrottan har över 6 kilometer grottgångar som vindlar sig fram i mörkret. Grottan är låst, så för att besöka grottan måste man ha med sig en guide. Detta är för att du inte ska gå vilse eller av misstag förstöra något inne i grottan. Boka guidadtur hos Vilseledaren.

 

 

Vandring i Baikfjällets naturreservat

Vandring i Baikfjällets naturreservat

  Blaikfällets Naturreservat

Blaikfjället ligger på gränsen mellan Dorotea kommun och Vilhelmina kommun. Fjället ser man från nästan vart man än är i Vilhelmina samhälle om man tittar i fjärran över Volgsjön. Det är relativt enkelt att ta sig till blaikfjället. Från Dorotea tar man vägen mot Borgafjäll och svänger av till höger mot Sagatun i byn Avaträsk. Frå Vilhelmina svänger kör man mot Saxnäs/Klimpfjäll och svänger vänster vid Laxbäcken mot Sagatun. På Blaikfjället finns ett av Sveriges största myrkomplex och har ett unikt fågelliv. Det går fina vandringsleder över Blaikfjället. Ett bra alternativ är att starta vid parkeringen i Sagatun och följa vandringsleden mot sjöarna. Förutom det fina landskapet finns här mängder med fåglar och är ett bra hjortronställe. Blaikfjället är förutom ett naturreservat även ett ransarområde, vilket innebär att det är ett skyddat fågelområde samt ett natura 2000 område. Det finns gott om vindskydd där man kan fika utefter de markerade vandringslederna men ingen stuga om man vill övernatta. Läs mer...

Blaikfjällets naturreservat

 

Lill-Månkesstuga Gittsfjället

Lill-Månkesstuga Gittsfjället

Gittsfjället Naturreservat

natura 2000

 

Gitsfjället är det mest utmärkande fjället i södra Lappland med Akkantjakke 1062 meter över havet. Gränsen för fjällbjörkskogen går ovanligt högt, 820 meter över havet och i reservatet finns många klarvattensjöar med gott om röding och öring.

Granskogarna på sluttningarna är som urskogar. På flera ställen, särskilt längst i öster där kalkrik alunskiffer går i dagen, finns rika och frodiga granskogar med växter som tolta, nordisk stormhatt och tibast. I bäckarna som rinner genom djupt nerskurna kanjoner i alunskiffern kan du hitta fossilförande orstenar, kalksten med fossil. Inslaget av sumpskogar är mycket stort. Sumpskogarna har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Läs mer...

 

Marsfjället

Marsfjället

 

 Marsjällets Naturreservat

Marsfjället ligger ca 10 mil norr om Vilhelmina längs med Vildmarsvägen och kan nås både från Saxnäs, Kitellfjäll och Famomakke. Marsfjällets naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog i väster till höglänta myrplatåer och urskog i öster. Högfjällsmassivet Marsfjället domineras av den mäktiga, 1 587 meter höga Marsfjällstoppen, högst i södra Lappland. Marsfjället har ett mäktigt djurliv här finns flertalet spännande fågelarter, bl.a trana, sädgås och brushane. I skogslandets del av Marsfjället har du möjlighet att stöta på björn om du har tur. Läs mer...

Marsfjälletsnaturreservat

 Vandra i Marsfjällen

 

Hällingsåfallet

Hällingsåfallet

 Hällingsfallets Naturreservat

Hällingsån störtar utför ett drygt 40 meter högt fall, ned i Sveriges längsta kanjon. Det är troligtvis inte ån vi ser idag som skapat denna kanjon utan ett mäktigare vattendrag, kanske en del av den isälv som rusade fram när inlandsisen smälte för flera tusen år sedan. Läs mer...

Vandra till Hällingsåfallet

 

Blåsjöfjällets Naturreservat

Blåsjöfjällets Naturreservat

 Blåsjöfjällets Naturreservat

Reservatet är ett fjällreservat med toppar runt 1 000 meter över havet. Brakkfjället i norr är högst, men Jormlifjället och Raudekfjället ligger inte långt efter. Mellan dessa lågfjäll rinner Vallån och Lerdalsälven i djupt nerskurna dalgångar. Läs mer...

Blåsjöfjällets naturreservat

 

 Jougdadalens Naturreservat

Jougdadalen är en dalgång täckt med urskogsliknande skog, delvis välförsedd med omkullfallna träd och torrträd. Förutom den högt klassade skogen, främst den västra delen, finns här också ett stort orört sjösystem i dalens botten och ett rikt djurliv som rymmer hotade och skyddsvärda arter.

Utmed dalgången finns tre äldre bosättningar. Nedströms nedre Hemsjön ligger den före detta fjällägenheten Jougdaberg.

Här fanns ju allt vad en nybyggare på den tiden kunde önska sig: ypperliga slåttermyrar och fina betesmarker i det oändliga, för nordan skyddade, lämpligt branta sydlägen för potatisland och kornåker, präktig granskog för husbygge och så alla dessa rika fiskevatten och ändalösa jaktmarker!Så skriver Levi Johansson om Jougdaberg, där den första familjen slog sig ner 1815.

Hela området präglas av samiskt liv och arbete, från lämningar av den tidigaste fångstkulturen till dagens anläggningar. Merparten av renskötseln bedrivs idag av Rattevare sameby, men en mindre del i nordöst ingår i Frostvikens mellersta sameby. Med undantag av den sydöstligaste delen så är hela reservatet åretruntmarker för renbete. Läs mer...

Daimadalen

Daimadalen

 Daimadalens Naturreservat

Naturreservatet Daimadalen omfattar en 35 kilometer lång dalgång med omgivande fjällsidor. Kärnan i reservatet utgörs av den skogsklädda dalen längs Daimaån, Daimasjöarna och stränderna av sjön Värjaren. Läs mer...

Vandra i Daimadalen
Stekenjokk

Stekenjokk

Skåarnja Naturreservat

 natura 2000

PDF-karta 

Skåarnja är ett alldeles nybildat naturreservat  i nordvästra hörnet av Jämtlands län, Stömsunds kommun. Vildmarksvägen går genom reservatet och gör det lätt tillgängligt.

Storslagna fjäll

Här kan du från bilen se ut över en vidsträckt vildmark med urskogsartad granskog i sydväst. Köra igenom fjällbjörkskog innan du  kommer upp på kalfjället och ser alla fjälltoppar som ligger helt nära vägen. Högsta toppen Sipmekhe, 1414 meter över havet som har toppröset i Norge!

Längs Vildmarksvägen finns många lättillgängliga vandrings- och fiskemöjligheter. Det finns markerade leder både österut och västerut om vägen. Parkera på en uppmärkt parkeringsplats.

Alla vattendrag är oreglerade och varierar mycket i flöde beroende på nederbörd och avsmältning.

Fåglar och däggdjur

Förutom en rik fjällflora på fjällhedarna så finns det många fågelarter att spana på. Allt från vanliga ljungpipare, ängspiplärkor och stenskvättor till ringtrast, blåhake och snösparv. I sällsynta fall kan man få syn på fjälluggla och andra rovfåglar. Ofta sammanfaller tillgång på lämmel och sork hur många rovfåglar man ser.

Speciellt för området är att den utrotningshotade fjällräven har en av skandinaviens starkaste populationer här. År med dålig tillgång på smågnagare får fjällrävarna stödutfordras för att överleva.

Inom naturreservatet uppehåller sig regelbundet både björn och järv.

Samisk renskötsel

Hela området präglas av renbete och har så gjort långt tillbaka i tiden. Det finns fornlämningar i form av gamla eldhärdar, förvaringsgropar och kåtatomter. Det finns också stalotomter: spår efter bostäder som var större än kåtor och ofta ovala. De dateras vanligen till vikingatid.

Skåarnja, som naturreservatet heter, är ett gammalt samiskt viste som fram till 1960-talet användes stora delar av sommaren.

Voernese sameby har sina renar i stora delar av reservatet under stor del av året.