Lämmel (lemmus lemmus)

Lämmel kan man finna långt norrut, på myrar och i fjällområdet samt på öppna fält. Antalet lämmlar växlar mycket mellan åren.

The lemming can be found in the far north, on the tundras, in mountain areas, and in the open field. The size of the lemming population can show very great changes in just a few years.

De djur som har lämmlar som sin huvudföda, som fjällräven, ökar eller minskar i antal beroende på tillgången på lämmlar. Under ett gott lämmelår föder fjällräven fler valpar som överlever. Dessa äter kommande år upp många lämmlar och beståndet minskar. Och kommande år blir det färre fjällrävar. Så fortgår det i cykler genom åren.

De år som lämmlarna ökar kraftigt i antal vandrar de till andra områden. Dessa lämmeltåg som de nämns i folkmun finns det många berättelser om. Till exempel säger man att stora grupper av lämmlar begår självmord vid en sådan massförflyttning. Det kanske ser så ut när många lämmlar drunknar vid förflyttning över sjöar och älvar trots att de är goda simmare. Myten har avbildats i serieböcker, på film och i dokumentärer.

Disneys film "Vita vildmarken" som gjordes 1958 och vann en Academy Award för bästa dokumentär visar just scener om lämmeltåg. En scen visar hur lämmlarna hoppar ut från en klippa under en massförlyttning. Dessa filmscener var dock arrangerade.

The population of animals that prey primarily on lemmings, like the arctic fox, changes in accordance with the number of lemmings abound: during a good lemming year they will get more young ones a litter. So next year there will be more predators and less lemmings, and then the predators will have less youngs so the lemming population can grow again.

When the number grows very big, large groups of animals will migrate to other areas. These mass migrations gave rise to many folk tales. For instance, large groups of lemmings are said to commit suicide collectively during such a mass migration. Indeed it might look like this when many lemmings drown, in spite of being good swimmers, when trying to cross a river or a lake.

This myth has been reinforced by comic books, films and documentaries. The Disney movie 'White Wilderness' that was made in 1958 and won an Academy Award for 'Best Documentary', shows a scene with lemmings jumping off a cliff. Both this scene and the scenes of mass migration turned out to be set in scene…