Fågelskyddsområde Skåarnja

Stekenjokk är ett viktigt häckningsområde för flera sällsynta arter. I början av 2018 inrättades ett särskilt
fågelskyddsområde. Syftet med fågelskyddsområdet är att skydda vissa arter under häckningsområdet mot boplundrare och därför får man ej beträda vissa områden mellan 10 juni och den 10 juli.

Sällsynta arter

Fjällugglan tillhör de största ugglorna i Sverige Fjällugglehanen är helt vitoch medan honan har mörka fläckar på hjässan och mörka band på undersidan samt mörka fjällar på rygg och skuldror. Fjällugglan har tidvis trots vara helt utrotad i Sverige och så sent som 2010 rapporterades inga häckande par. Fjällugglan är väldigt beroende av särskilt habitat och rik tillgång till gnagare. 

Förbud att beträda vissa områden 

2018 inrättades ett fågelskyddsområde över delar av Stekenjokk. Från 10 juni till 10 juli är det förbjudet att gå av vägen på vissa ställen upp i Stekenjokk. Syftet med fågelskyddsområdet är att skydda sällsynta fågelarter under häckningen. Bakgrunden till problemet är systematisk plunding av fågelägg som kan vara värda väldigt mycket pengar hos vissa samlare internationellt. 

Uppdrag granskning gjorde ett omfattande reportage om äggtjuvarna. Läs mer här

Det är förbjudet att gå av Vildmarksvägen inom fågelskyddsområdet. Det är tillåtet att vistas på vägbanan, parkeringsplatser, grillplatser och vissa vandringsleder.

Det är Länsstyrelsen Jämtland som är ansvariga för fågelskyddsområdet och under häckningsperdioden bedrivs utökad spaningsverkasamhet. Vill man fortfarande beträda området under perioden kan man få dispens av Länsstyrelsen. Information och kontaktuppgifter hittar ni här. Länsstyrelsen Jämtland

Läs mer om Skåarnja Naturreservat här

 

 

Ljungpipare

Ljungpipare

 

Bakgrund till beslutet

År 2012 fattade Länsstyrelsen i Jämtland beslut om interimistiskt förbud inom ett område som ungefär motsvarar det som idag är naturreservatet Skåarnja. Detta beslut togs efter underrättelse från Rikskriminalpolisen om att det i området pågått en systematisk ägg- och boplundring av åtminstone 28 olika fågelarters bon. Denna verksamhet ska ha förekommit under många års tid, varför Länsstyrelsen fattade beslutet om tillträdesförbud. Dessutom prioriterades och förstärktes tillsynen i området under häckningstid under denna period. Beslutet gällde i tre år med start 2012 och förlängdes sedan två gånger med ett år i taget. Länsstyrelsen påbörjade i samband med beslutet om interimistiskt förbud ett arbete med att bilda ett naturreservat i området. Naturreservatet skulle innefatta ett årligt beträdnadsförbud. Beträdnadsförbudet togs senare bort ur reservatsförslaget då Länsstyrelsen gjorde bedömningen att ett separat beslut om fågelskyddsområde med årligt beträdnadsförbud ger bättre möjligheter att följa upp och eventuellt anpassa områdets utformning. Beslut om naturreservatet Skåarnja togs 2017, men något fågelskyddsområde hann inte bildas detta år. Det aktuella beslutet om fågelskyddsområde ska till att börja med gälla en treårsperiod och sedan följas upp och utvärderas innan ett nytt beslut fattas. Markägare, innehavare av särskild rätt inom området, berörda kommuner, ett flertal berörda myndigheter, intresseorganisationer samt företag verksamma i området gavs möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut om fågelskyddsområde. Flera yttranden inkom och Länsstyrelsen har beaktat alla yttranden i sin bedömning

Skäl för beslut

Länsstyrelsens bedömning är att områdets faunistiska värden har hög prioritet och att ett beslut om fågelskyddsområde behövs för att värna fågellivet och skydda fjällfåglars häckning inom ett lättillgängligt fjällområde. Länsstyrelsen bedömer att ett beträdnadsförbud är Länsstyrelsen Jämtlands län Naturvårdsenheten nödvändigt för att en allmänhet inte ska störa häckande fåglar, för att området inte ska vara lättillgängligt för ägg- och boplundrare, samt för att möjliggöra tillräcklig tillsyn av området. Då området närmast vägbanan oftast är det som först tinar under snösmältningen har många fåglar sin häckning i direkt närhet till vägen, inte sällan redan i dikesrenen. Därför tillåter fågelskyddsområdets föreskrifter inte att området utanför vägbanan beträds, med undantag för väghållaren i samband med underhåll av vägen.

Arter känsliga för plundring

Arter känsliga för plundring