Björnens rike

Det finns mer än 2 500 Björnar i Sverige. Den största populationen finns längs Vildmarksvägens sträckning. För att få se en Björn måste du ha väldig tur. De är mycket skygga djur. Med vetskap om deras spår och spillning samt var de har sina lyor ökar möjligheten att få se den allätande björnen som kan väga upp till 300 kilo.

More than 2500 bears live in Sweden. en though they are the most densely populated around the Vildmarksvägen, you'll need quite some luck (or bad luck?) – or a thorough knowledge of the environment and tracking – to meet this omnivore that can weigh up to 650 pounds.

Brunbjörn/Brown bear

Brunbjörnens föda består av bär, örter, rötter, myror, fisk, små däggdjur och kadaver. Det händer även att björnen tar större däggdjur som älgkalvar och renar. De behöver ca 90 % av energibehovet från växtriket. På hösten behöver de mycket bär. På en dag kan de tugga i sig föda upp till en tredjedel av sin egen vikt. En fullvuxen björn kräver en diet på ca 4 – 8000 kcal per dag under vår och sommar. På hösten inför vintervilan behöver björnen 20 000 kcal per dag.

Resultatet av det stora kaloriintaget blir ett tjockt lager av fett som skall räcka hela vintervilan. Från oktober till april ligger Björnen gömd i sitt ide, i regel helt eller delvis under jorden och oftast under övergivna stora myrstackar. Björnens ungar föds under tiden i idet.

Brunbjörnen är försiktig av naturen och undviker att möta människor. Genom sitt otroligt välutvecklade luktsinne och goda hörsel är de på sin vakt även på långt avstånd från människor. Att man kommer för nära en björn är bara möjligt i undantagsfall, t ex när ljud och lukt har en vindriktning som inte når björnen eller när ljudet från en forsande flod är högt. Om du inte vill träffa på en björn så ska du prata, sjunga eller bära en pingla/klocka eller liknande. Ljudet avskräcker björnen. När du campar så se till så att maten är gömd så att en björn eller andra djur inte kommer åt den.

Brown bears feed on herbs, roots, berries, ants, fish, small mammalsand carrion. However, they will occasionally prey on larger mammals like moose or reindeer. They derive up to 90% of their dietary food energy from vegetable matter. In autumn they eat a lot of berries - in one day they can tuck away one third of their own body weight. An average bear diet provides around 4000 to 8000 kcal a day during spring and summer, and 20.000 kcal a day in autumn.

With the resulting thick layer of fat they are ready for hibernation. From october till april they lay hidden in small dens, in general completely or partly underground, and often made out of deserted ant heaps. The cubs are also born during hibernation time.

Brown bears are shy by nature, and will try to avoid encounters with people. With their phenomenal sense of smell and hearing they will be alerted of possible danger with plenty of time to spare. Unexpected encounters are only possible in exceptional situations, e.g. when sounds and smells are carried away by the wind, or with the noise of a stream. If you want to prevent an encounter with a bear, just talk, sing or carry a bell or the like. When camping out in the wild it would be sensible to keep your food out of reach from bears.